Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
biřmovanci / oznamy
Předpoklady k přijetí svátosti biřmování
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz17.02.2016

Svátost biřmování

-         se bude v některé z našich farností udělovat na podzim (září - říjen) roku 2017

-         je otevřena i pro zájemce z okolních farností, a to za naplnění předpokladů, které platí pro všechny žadatele

 

Předpoklady pro udělení svátosti biřmování

-         vyplnění a odevzdání přihlášky do 27.3.2016

-         být pokřtěn v katolické církvi a svátost biřmování nebyla dosud přijata (je také nutné chtít zůstat v katolické církvi - není možné být na vážkách ohledně své konfese a současně s přípravou na biřmování se připravovat na konfirmaci v evangelické církvi)

-         v roce 2017 dovršení minimálně 18 let (výjimky lze konzultovat s p. farářem), horní věková hranice není stanovena

-         účast na pravidelných přípravách konaných s největší pravděpodobností 1x za 14 dní, a to během školního roku (dle domluvy na 1. setkání, pravděpodobně však v pátek večer – součástí příprav bude i účast na mši sv. pro biřmovance), nepřítomnost na přípravě omlouvá pouze nemoc, případně jiný závažný důvod (nepřítomnost je vhodné omluvit předem), přičemž celková absence nesmí přesáhnout 20%; 1. setkání bude 2.4.2016 v 15:00 na faře v Jimramově

-         četba Matoušova nebo Lukášova evangelia (dle libovolného výběru) a dále libovolně zvolená jedna kniha SZ a jedna kniha NZ

-         účast na 2 víkendových výjezdových setkáních (účast na výjezdech je povinná pro mládež, přičemž jako mládež definujme svobodné muže a ženy do 30 let; ostatním se /s ohledem na věk a rodinu/ nebude účasti bránit, případně bude možnost účastnit se např. pouze sobotního programu); mládežníci, kteří se ze závažných důvodů nebudou moci výjezdů účastnit, budou mít možnost tyto výjezdy nahradit seminární prací na zvolené a p. farářem schválené téma, a to v rozsahu 3-5 normostran, ostatní si v rámci sebevzdělávání budou moci dobrovolně také zpracovat nějakou podobnou práci

-         účast mládežníků na Setkání s otcem biskupem před Květnou nedělí (8.4.2017)

-         příprava 1 referátu zvoleného z daných témat, délka 3-5 minut

-         2 individuální pohovory s p. farářem (1. přibližně v polovině přípravy, 2. přibližně měsíc před udělením svátosti)

-         úspěšné přezkoušení z probíraných témat, a to formou několika krátkých testů během přípravy (konání testu bude vždy oznámeno min. na předchozí přípravě), a úspěšné zvládnutí závěrečného testu a kolokvia (vědomosti nejsou to nejdůležitější, nicméně jsou nutné pro správné pochopení víry a jejích základů)

-         dobrá orientace v Písmu svatém a základní orientace v Katechismu katolické církve

-         aktivní podíl na životě farnosti (zapojení se do příprav a programu farních aktivit a služeb ve farnosti)

-         podíl na utváření programu vlastních příprav na biřmování (vedení modlitby, příprava tematické hry atd.)

-         vést (nebo se alespoň maximálně snažit) spořádaný duchovní a společenský život (k němu patří také denní modlitba a účast minimálně na nedělních bohoslužbách)

-         vlastní rozhodnutí přijmout tuto iniciační svátost (nikoli pro přání rodičů nebo babičky)

 

Případné výjimky lze konzultovat s p. farářem před zahájením vlastní přípravy.

 

Přestože předpoklady se zdají být náročné, v celkovém časovém rozložení se náročnost rozplyne. Navíc s přihlédnutím, že svátost biřmování se nazývá svátostí křesťanské dospělosti, je nutné se dobře připravit a zajistit si dostatečnou výbavu do života. Bude - li splněn poslední z uvedených předpokladů, ostatní se stanou příjemným a radostným vodítkem k dovršení svátosti křtu ve svátosti biřmování.

Zkusme někdy porovnat, kolik času, financí a úsilí jsme ochotni obětovat pro své koníčky, sporty, počítače atp. s časem, který věnujeme úsilí o růst v duchovním životě a radosti v životě s Bohem a participaci na dobrech Církve.

 

P.S.: Bude-li větší počet (25-30) těch, kteří budou usilovat o přijetí této svátosti, bude možné pro přípravy vytvořit dvě skupiny:

1) skupinu mládeže (definováno výše)

2) skupinu „rodičů“ a starších 30 let.

Doporučuji také starším 60 let, kteří svou víru plně praktikují, ale ještě nebyli biřmováni, aby se odvážili přihlásit se k přijetí této svátosti. Tato 3. skupina by se neúčastnila obvyklých příprav (dobrovolně to samozřejmě možné bude), ale příprava by se odehrávala v několika, nejspíš individuálních setkáních, a to až během roku 2017.

Protože se mi hlásilo několik farníků, kteří prý svou dřívější přípravu na biřmování a samotnou svátost ve své tehdejší duchovní nevyzrálosti nedokázali dobře prožít a využít a rádi by se účastnili přípravy znovu (samozřejmě už bez následného přijetí svátosti), budou přípravy otevřeny (pokud nás pojme kapacita farního sálu) i pro tuto skupinu. Pak by bylo nanejvýš vhodné, aby se účastnili maximálního počtu příprav (ne jednou ano, dvakrát ne, jak se mi to hodí, nebo jak se mi chce) a aby se i tito zapojili do všech aktivit, které budou na setkáních probíhat (referáty, modlitby, příp. hry atp.). Zkušební testy, pohovory, výjezdová setkání budou pro tuto skupinu samozřejmě dobrovolná a nebudou podmiňovat další účast na přípravě. Tato skupina není vázána ani podáním přihlášky k přípravě, nicméně kvůli organizaci celého plánu příprav prosím o osobní sdělení této skutečnosti, a to rovněž do 27.3.2016.

Počet přečtení:  859
Naposledy: 15.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení